|
Main Authors Nazarov F.Kh.
Nazarov F.Kh.

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Tashkent, Republic of Uzbekistan

Nazarov F.Kh.

Nazarov F.Kh. --- Cand. Sc., Assoc. Professor, Department of Resistance of Materials and Machine Parts, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov (Universitetskaya ul. 2, Tashkent, 100097 Republic of Uzbekistan).

All articles by this author