|
Main Authors Malikov Z.M.
Malikov Z.M.

AKFA University

Tashkent, Republic of Uzbekistan

Malikov Z.M.

Malikov Z.M. --- Professor, Department of Physics, AKFA University (Parkent ul. 26A, Tashkent, 100007 Republic of Uzbekistan).

All articles by this author