|
Main Authors Yamshchikov V.M.
Yamshchikov V.M.

All-Russian Research Institute of Experimental Physics; Sarov branch of Lomonosov Moscow State University

Sarov, Nizhny Novgorod Region, Russian Federation

Yamshchikov V.M.

Yamshchikov V.M. --- Junior Research Fellow, All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Mira prospekt 37, Sarov, Nizhny Novgorod Region, 607188 Russian Federation); Assistant, Department of Physics, Sarov branch of Lomonosov Moscow State University (Parkovaya ul. 8, Satis, Nizhny Novgorod Region, 607328 Russian Federation).

All articles by this author