|
Main Authors Vasyukov V.M.
Vasyukov V.M.

Derzhavin Tambov State University

Tambov, Russian Federation

Vasyukov V.M.

Vasyukov V.M. --- Deputy Director, Testing Center, Derzhavin Tambov State University (Internatsionalnaya ul. 33, Tambov, 392000 Russian Federation).

All articles by this author