|
Main Authors Rodaev V.V.
Rodaev V.V.

Derzhavin Tambov State University

Tambov, Russian Federation

Rodaev V.V.

Rodaev V.V. --- Cand. Sc. (Phys.-Math.), Leading Researcher, Research Institute of Nanotechnology and Nanomaterials, Derzhavin Tambov State University (Internatsionalnaya ul. 33, Tambov, 392000 Russian Federation).

All articles by this author