|
Main Authors Yarovaya O.V.
Yarovaya O.V.

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia

Moscow, Russian Federation

Yarovaya O.V.

Yarovaya O.V. --- Cand. Sc. (Chem.), Assoc. Professor, Department of Colloid Chemistry, Mendeleev University of Chemical Technology of Russia (Miusskaya ploshchad 9, Moscow, 125047 Russian Federation).

All articles by this author