|
Main Authors Pavlenko A.V.
Pavlenko A.V.

SRSPU (NPI)

Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation

Pavlenko A.V.

Pavlenko A.V. --- Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department of Electromechanics and Electrical Apparatus, SRSPU (NPI) (Prosveshcheniya ul. 132, Novocherkassk, 346428 Russian Federation).

All articles by this author