|
Main Authors Kramarov A.S.
Kramarov A.S.

SRSPU (NPI)

Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation

Kramarov A.S.

Kramarov A.S. --- Post-Graduate Student, Junior Researcher, Research Institute of Electromechanics, SRSPU (NPI) (Prosveshcheniya ul. 132, Novocherkassk, 346428 Russian Federation).

All articles by this author