|
Main Authors Gladyshev I.V.
Gladyshev I.V.

RTU MIREA

Moscow, Russian Federation

Gladyshev I.V.

Gladyshev I.V. --- Cand. Sc. (Phys.-Math.), Assoc. Professor, Department of Nanoelectronics, RTU MIREA (Vernadskogo prospekt 78, Moscow, 119454 Russian Federation).

All articles by this author