|
Main Authors Shcherbakov V.V.
Shcherbakov V.V.

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia

Moscow, Russian Federation

Shcherbakov V.V.

Shcherbakov V.V. --- Dr. Sc. (Chem.), Professor, Department of General and Inorganic Chemistry, Mendeleev University of Chemical Technology of Russia (Miusskaya ploshchad 9, Moscow, 125047 Russian Federation).

All articles by this author