|

Neutralisation Process Design for Electroplating Industry Wastewater Containing Chromium and Cyanides

Authors: Averina Yu.M., Kalyakina G.E., Menshikov V.V., Kapustin Yu.I., Boldyrev V.S. Published: 21.06.2019
Published in issue: #3(84)/2019  
DOI: 10.18698/1812-3368-2019-3-70-80

 
Category: Chemistry | Chapter: Electrochemistry  
Keywords: industrial treatment, wastewater, chromium, cyanide, reagent-based technology, electroplating industry

Manufacturing processes in the electroplating industry employ hazardous chemicals and generate hazardous waste, including hexavalent chromium compounds and heavy metal cyanides. We designed a reagent-based treatment technology that can remove these contaminants and is relatively simple to implement and maintain. The technology features low reagent consumption but high treatment efficiency and simplifies separating precipitates from the treated effluent. The paper presents a detailed description of how to neutralise electroplating shop wastewater. We propose a system of organizational and technological measures to improve chemical safety

The study was supported by Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia (project no. X032-2018)

References

[1] Ilin V.I., Gubin A.F. Minimization of negative effect of electroplating industry on an environment. Astrakhanskiy vestnik ekologicheskogo obrazovaniya, 2014, no. 3, pp. 55–60 (in Russ.).

[2] Gubin A.F., Ilin V.I., Kolesnikov V.A., et al. Elaboration of complex measures aimed at improving chemical safety of electroplating shops. Khimicheskaya i biologicheskaya bezopasnost, 2015, no. 1–2, pp. 83–86 (in Russ.).

[3] Kolesnikov V.A., ed. Elektroflotatsionnaya tekhnologiya ochistki stochnykh vod promyshlennykh predpriyatiy [Electroflotation technology of industrial wastewater treatment]. Moscow, Khimiya Publ., 2007.

[4] Bessonova V.P., Ivanchenko O.E. Chrome in an environment. Pitannya bіoіndikatsii ta ekologii [Problems of Bioindications and Ecology], 2011, vol. 16, no. 2, pp. 35–52 (in Russ.).

[5] Karataev O.R., Kudryavtseva E.S., Mingazetdinov I.Kh. Wastewater treatment from hexavalent chromium ions. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2014, vol. 17, no. 2, pp. 52–54 (in Russ.).

[6] Perfilyeva A.V., Ilin V.I., Kolesnikov V.A. Intensification of the electroflotation process of recovery of a dispersed phase of chromium (III) from watery solution. Uspekhi v khimii i khimicheskoy tekhnologii [Advances in Chemistry and Chemical Technology], 2014, vol. 28, no. 5, pp. 92–94 (in Russ.).

[7] Alibekov S.Ya., Fominykh V.V. Purification of industrial wastewater from cyanides. Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of the Mari State University], 2008, no. 2, pp. 101–104 (in Russ.).

[8] Baranov E.A., Smirnov D.N., Zlobina L.G. Ochistka tsiansoderzhashchikh stochnykh vod [Purification of cyano-containing wastewater]. Moscow, Tsvetmetinformatsiya Publ., 1976.

[9] Smirnov I.B., Shchukina I.N. Ochistka stochnykh vod za rubezhom [Wastewater treatment abroad]. Moscow, 1976.

[10] Yankovskiy N.A., Ostrovskaya A.I., Kravchenko B.V., et al. Sposob ochistki stochnykh vod ot shestivalentnogo khroma [The method of purification of sewage from hexavalent chromium]. Patent 2067556 RF. Appl. 24.05.1993, publ. 10.10.1996 (in Russ.).

[11] Kolesnikov V.A., Ilin V.I., Brodskiy V.A. Development of technological solutions for wastewater treatment of organic waste. Vodoochistka, vodopodgotovka, vodosnabzhenie, 2015, vol. 88, no. 4, pp. 16–19 (in Russ.).

[12] Kolesnikov V.A., Menshutina N.V. Analiz, proektirovanie tekhnologiy i oborudovaniya dlya ochistki stochnykh vod [Analysis, design of technologies and equipment for wastewater treatment]. Moscow, DeLi Print Publ., 2005.

[13] Grigoryeva M.S., Zhdanova A.S., Nistratov A.V., et al. Dynamics of recovery of copper-organic complex from rinse water in plating shops by ion-exchange. Galvanotekhnika i obrabotka poverkhnosti [Electroplating & Surface Treatment], 2017, vol. 25, no. 4, pp. 37–43 (in Russ.).

[14] Kolesnikov A.V., Kryuchkova L.A., Kisilenko P.N., et al. Removal of heavy and nonferrous metal ions as multicomponent mixtures from waste water in plating industry. Galvanotekhnika i obrabotka poverkhnosti [Electroplating & Surface Treatment], 2015, vol. 23, no. 4, pp. 43–50 (in Russ.).

[15] Klimova O.V., Dudarev V.I., Filatova E.G. Sposob ochistki stochnykh vod ot ionov khroma (VI) [Method of wastewater treatment from chromium ions (VI)]. Patent 2547756 RF. Appl. 13.11.2013, publ. 10.04.2015 (in Russ.).